سفارشی در سبد نیست

تعرفه ها

ثبت سفارش


شما می توانید با توجه به نیاز خود یکی از بنرهای تبلیغاتی ما را انتخاب و بازدهی کسب و کار خود را افزایش دهید

 

نوع آگهی

مشخصات

مدت زمان

ثبت سفارش

شش ستاره

صفحه کشوری - بنر بزرگ

یک هفته

6,000,000ریال
مدت زمان بیشتر:


پنج ستاره

صفحه کشوری - بنر متوسط

یک هفته

3,000,000ریال
مدت زمان بیشتر:


چهار ستاره

صفحه کشوری - بنر کوچک

یک هفته

1,500,000ریال
مدت زمان بیشتر:


سه ستاره

صفحه استانی - بنر بزرگ

یک هفته

2,000,000ریال
مدت زمان بیشتر:


دو ستاره

صفحه استانی - بنر متوسط

یک هفته

 
1,500,000ریال
مدت زمان بیشتر:


یک ستاره

صفحه استانی - بنر کوچک

یک هفته

 
500,000ریال
مدت زمان بیشتر: