دپارتمان‌های آموزشی

آکادمی هنر و ادبیات کاریسان در حال حاضر دارای شش دپارتمان تخصصی زیر است:
1. دپارتمان شعر آزاد؛
2. دپارتمان شعر موزون؛
3. دپارتمان ادبیات داستانی؛
4. دپارتمان نظریه و نقد ادبی؛
5. دپارتمان ترجمه ادبی؛
6. دپارتمان ادبیات کودک و نوجوان.

معرفی دوره‌های آموزشی