چشم‌انداز و اهداف

– توسعه آموزش از طریق ارائه دوره‌های مجازی؛
– ایجاد تنوع در شیوه‌های پذیرش دانش‌پژوه؛
– پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف؛
– افزایش سطح دسترسی به آموزش مجازی در سطح کشور؛
– همکاری با دانشگاه‌ها و آکادمی‌های معتبر در جذب و آموزش دانش‌پذیران؛
– استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری و یافته‌های علمی در آموزش مجازی.

چشم انداز